Facebook Youtube

Informácie o ochrane osobných údajov, súťaž „Treska podľa seba"

Spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o., IČO: 31 563 490, sídlo: Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 418/L (ďalej len ako „usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníkov súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Nariadenie“ a „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Účastník súťaže ako dotknutá osoba poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu  meno, priezvisko, adresa na území Slovenskej republiky, e-mailová adresa, telefónne číslo udeľuje usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom realizácie súťaže a jej vyhodnotenia (najmä vyhľadanie výhercu za účelom jeho kontaktovania, informovanie výhercu, zaslanie výhry).

Osobné údaje súťažiaceho budú uchované počas trvania súťaže a oznámení výhercov resp. doručení výhier výhercom. Osobné údaje výhercov súťaže tresky na celý rok budú prevádzkovateľom uchované do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z užívania výhry medzi prevádzkovateľom a výhercami.

Účastník súťaže je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas s ukladaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov, a to žiadosťou zaslanou písomne na adresu sídla usporiadateľa alternatívne e-mailom na adresu: marketing@rybaza.sk. V nadväznosti na žiadosť účastníka usporiadateľ bezodkladne vymaže osobné údaje účastníka; v tomto prípade je však ďalšia účasť účastníka v súťaži vylúčená.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám sa uskutoční výlučne len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. zaslanie výhry prostredníctvom logistickej spoločnosti...).

Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má v odôvodnených prípadoch právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade ďalších otázok k získavaniu, spracovávaniu a používaniu osobných údajov má právo účastník súťaže sa obrátiť na:
Ryba Žilina, spol. s r.o.
odd. marketingu - ochrana osobných údajov, súťaž
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina
e-mail: marketing@rybaza.sk


Kontaktujte nás