Facebook Youtube

Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže „Legendárne Vianoce“ 12.11.2018 – 12.12.2018 

1. Organizátor, usporiadateľ súťaže, poskytovateľ cien do súťaže, technická podpora:

1.1. Organizátor a usporiadateľ súťaže:
Spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o., IČO: 31 563 490, sídlo: Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, registrácia: obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.:418/L
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Ryba Žilina“).

1.2. Technická podpora súťaže:
Technickú podporu súťaže zabezpečuje spoločnosť MaM multimedia, s.r.o., IČO: 36 392 472, sídlo: Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, registrácia: obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 12263/L.

2. Účel súťaže, čas a miesto konania súťaže:

2.1. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja výrobku Treska v majonéze 140g a Treska v majonéze Exklusiv 140g vyrobeného pre spoločnosť Ryba Žilina („ďalej len „Treska v majonéze 140g a Treska v majonéze Exklusiv 140g“).

2.2. Súťaž prebieha od 12.11.2018 (00:00:00) do 12.12.2018 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž potrvá 31 súťažných dní, a to spôsobom bližšie popísaným v nasledujúcich bodoch týchto pravidiel.

3. Výhry v súťaži:

  • 1x osobný automobil zn.: KIA Ceed na 1 rok
  • 31x živý vianočný stromček
  • 1 488x ponožky Treska v modrej alebo červenej farbe

    (ďalej aj ako „výhra“)

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá:

4.1.1. kúpi v čase konania súťaže výrobok Treska v majonéze 140g alebo Treska v majonéze Exklusiv 140g s unikátnym kódom na viečku a
4.1.2. zaregistruje v čase konania súťaže unikátny kód vyobrazený na viečku výrobkov do súťaže podľa inštrukcií Ryba Žilina na webovej stránke www.rybazilina.sk a
4.1.3. v prípade výhry odfotí viečko zakúpeného výrobku Treska v majonéze 140g alebo Treska v majonéze Exklusiv 140g v domácom prostredí. Domácim prostredím sa rozumie také prostredie, z ktorého bude zrejmé, že účastník súťaže výrobky skutočne zakúpil. Odfotené viečko nám odošle prostredníctvom našej stránky cez formulár, ktorý nájde v e-maile s oznámením výhry. 

4.2. Registráciou podľa bodu 4.1.2. sa rozumie registrácia účastníka, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, Adresa na území Slovenskej republiky, e-mailová adresa, telefónne číslo a zaškrtnutie políčka udelenie súhlasu s pravidlami tejto súťaže a súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov. Spoločnosť Ryba Žilina má právo rozhodnúť o pravosti a platnosti údajov v registrácii.

4.3. Súťažiaci nie je povinný v rámci registrácie prijať ponuku na odber newslettera spoločnosti Ryba Žilina; prijatie ani odmietnutie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu súťažiaceho pri určovaní výhercu.

4.4. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže aj opakovane, musí však registrovať vždy nový unikátny kód. Každý unikátny súťažný kód je možné použiť v rámci súťaže iba raz.

4.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže resp. osoby, ktoré sa dopustia nekalého konania, nebudú do súťaže zaradené, a to aj so spätnou platnosťou. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá resp. odoberie.

4.6. V prípade, že sa výhercom stane fyzická osoba nie plne spôsobilá na právne úkony, na požiadanie usporiadateľa mu poskytne písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži; v opačnom prípade stratí nárok na výhru.

4.7. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke v zmysle ustanovenia §116 Občianskeho zákonníka.

5. Spôsob určenia výhry, odovzdanie výhry

5.1. Súťaž bude prebiehať počas 31 kalendárnych dní (od 12.11.2018 do 12.12.2018). Víťazi výhier budú určení na základe súťažnej mechaniky tzv. šťastných chvíľok, t.j. presne určených výherných okamihov (ďalej len ako „šťastná chvíľka“). Vyhráva ten účastník, ktorý vykoná registráciu unikátneho kódu podľa bodu 4.1.2. týchto pravidiel ako prvý v poradí po okamihu, keď nastane šťastná chvíľka v ten ktorý súťažný deň.

5.2. V rámci každého súťažného dňa v termíne od 12.11.2018 do 12.12.2018 bude 48 šťastných chvíľok, ktorých výhercovia vyhrajú pár ponožiek Treska (výherca, ktorý si zakúpil Tresku v majonéze 140g vyhrá ponožky Treska v modrej farbe a výherca, ktorý si zakúpil Tresku v majonéze Exklusiv 140g vyhrá ponožky Treska v červenej farbe). Tieto výhry budú výhercom doručené usporiadateľom na adresu uvedenú v registrácii do súťaže.

5.3. Zároveň v rámci každého súťažného dňa v termíne od 12.11.2018 do 12.12.2018 bude 1 šťastná chvíľka, ktorej výherca vyhrá živý vianočný stromček. Tieto výhry budú výhercom usporiadateľom doručené na adresu uvedené v registrácii do súťaže.

5.4. Zároveň po skončení súťaže, dňa 13.12.2018 bude usporiadateľom uskutočnené vyžrebovanie osobného automobilu Kia Ceed na 1 rok. V prípade, že výhercom sa stane spotrebiteľ Tresky v majonéze 140g, farba automobilu bude modrá, v prípade výhry spotrebiteľa Treska v majonéze Exklusiv 140g bude farba automobilu červená. Počas obdobia jedného roka má výherca právo osobne užívať výherný automobil; počas tohto obdobia výherca znáša všetky prevádzkové náklady spojené s užívaním výherného automobilu (najmä dopĺňanie PHM, vody do ostrekovačov, odstránenia drobných škôd...). Presné vymedzenie práv a povinností výhercu automobilu na rok bude predmetom samostatnej zmluvy, ktorú sa výherca zaväzuje s usporiadateľom uzatvoriť pri odovzdaní výhry a ktorej uzatvorenie je zároveň podmienkou odovzdania výhry. Odovzdanie výhry prebehne v termíne po dohode usporiadateľa s výhercom.

5.5. Usporiadateľ informuje výhercov výhier prostredníctvom ich zverejnenia na svojej webovej stránke, a to vždy druhý deň nasledujúci po konkrétnom súťažnom dni. Podmienkou odovzdania výhry je preukázanie kúpy výrobku Treska v majonéze 140g resp. Treska v majonéze Exklusiv 140g, a to fotografiou, kde bude odfotené viečko od výrobku v domácom prostredí. Fotografiu podľa predchádzajúcej vety je účastník povinný zaslať usporiadateľovi v lehote 1 týždeň od oznámenia výhry, a to spôsobom určeným usporiadateľom; v opačnom prípade mu nárok na výhru zaniká.

5.6. Jednotlivý účastník môže vyhrať v rámci celej akcie všetky výhry. Jednoznačným identifikátorom účastníka sú jeho kontaktné údaje, ktoré uviedol pri registrácii do súťaže, a ďalej údaje uvedené pri preukázaní nároku na výhru. V prípade, že výherca výhru neprevezme alternatívne bude zistené, že výherca nesplnil podmienky súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi, ktorý je oprávnený spôsobom podľa tohto článku vyžrebovať náhradného výhercu.

5.7. Odovzdanie výhry výhercovi môže byť podmienené fyzickým predložením viečka od výrobku s unikátnym kódom, s ktorou sa zúčastnil na súťaži. Pokiaľ výherca viečko nepredloží, jeho nárok na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

5.8. Na výhru v súťaži nevniká jej účastníkom nárok. Výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek iné plnenie. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je prípustné. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

6. Daňové povinnosti

6.1. Usporiadateľ upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov platného zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú od dane oslobodené.

7. Osobitné ustanovenia:

7.1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
7.2. Účastníci súťaže berú na vedomie, že vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch (súťažné viečka, letáky, webová stránka a pod.) je ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
7.3. Usporiadateľ má právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. O tejto skutočnosti usporiadateľ bude informovať na svojej webovej stránke www.rybazilina.sk
7.4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci tretích osôb.
7.5. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, neprijatím, neprevzatím resp. zrieknutím či nevyužitím výhry. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby výhier ani za prípadnú ujmu, ktorú by účastníci súťaže eventuálne utrpeli v súvislosti s touto súťažou.
7.6. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v tejto súťaži.
7.7. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú zverejnené na webovej stránke usporiadateľa www.rybazilina.sk.Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.


V Žiline dňa 11. 11. 2018, Ryba Žilina, spol. s r.o.