Facebook Youtube

PRETOLOG

Pretolog s.r.o. patrí medzi významné slovenské  distribučno-logistické spoločnosti na distribúciu potravín. 

Medzi jej hlavné činnosti patrí:

Skladovanie a manipulácia s chladenými a mrazenými potravinami.

Doprava potravín vozidlami v dvojteplotnom režime (rozvozná sieť pokrýva celé územie Slovenskej republiky).

Spoločnosť Pretolog s.r.o. disponuje moderným dopravným vozovým parkom, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky kladené na prevoz potravín ako aj modernými distribučnými skladmi v Žiline, v Novom Meste nad Váhom a v Poprade, kde je vytvorená komplexná infraštruktúra potrebná na prevádzkovanie týchto činností vrátane kvalifikovaného personálu.Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy


Čl. I.

Základné ustanovenia

 

 

1.1.  Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť PRETOLOG s. r. o.,                    IČO: 44 986 971, sídlo: M. Rázusa 5, 010 01 Žilina.

 

1.2.  Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je odplatné premiestnenie vecí, nákladov a tovarov                a poskytnutie súvisiacich služieb pri nakládke, vykládke a počas prepravy verejnosti nákladnými vozidlami.

 

1.3.  Účelom vydania tohto prepravného poriadku je stanovenie prepravných podmienok dopravcu, potrebných na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb, spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave veci, práva a povinnosti dopravcu, rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí a rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.

 

Čl. II.

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

 

2.1. Prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytuje služby verejnosti v nákladnej cestnej doprave                v rozsahu:

       2.1.1. vnútroštátna cestná nákladná doprava – preprava zásielok, pri ktorej celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.

       2.1.2. medzinárodná cestná nákladná doprava – preprava zásielok, pri ktorej časť trasy prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je v rámci EÚ.

 

2.2.  Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:

        2.2.1. vozové zásielky,

        2.2.2. prikládky,

        2.2.3. kusové zásielky.

 

2.3. Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné doklady k nákladu prepravovaného jednému odosielateľovi, jednému prijímateľovi, jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky, maximálne však do povolenej úžitkovej hmotnosti vozidla.

 

2.4. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami, pre druhého alebo ďalšieho odosielateľa. Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších odosielateľov, pokiaľ mu to dovoľuje ložný priestor a úžitková hmotnosť vozidla. Dopravca má výlučné právo rozhodovať o počte, objeme a hmotnosti prikládok.

 

2.5. Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú body 2.3. a 2.4., sa považujú za kusové.

  

 

Čl. III.

Veci prepravované dopravcom

Veci vylúčené z prepravy

 

3.1. Dopravca vzhľadom na svoju technickú základňu vykonáva len prepravu štandardných zásielok v dopravných prostriedkoch s krytými náložnými priestormi.

 

3.2. Dopravca vzhľadom na štruktúru svojej technickej základne prednostne prepravuje:

       3.2.1. chladený tovar,

       3.2.2.  mrazený tovar,

       3.2.3.  paletové zásielky,

       2.2.4.  suchý tovar,

       3.2.5.  tovary, ktorých preprava vyžaduje špeciálny teplotný režim.

 

3.3. Prepravu iného tovaru, ako tovaru uvedeného v bode 3.2., dopravca vykonáva na základe podrobných objednávok odosielateľov.

 

3.4.  Z prepravy sú vylúčené:

        3.4.1. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

        3.4.2. nebezpečné látky, pokiaľ na ich prepravu nie je dopravca vybavený a nebezpečné odpady,

        3.4.3. živé zvieratá,

        3.4.4. nadrozmerný tovar.

                

3.5.  Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci, ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy, ak ich dopravca za okamžitých podmienok a stavu technickej základne, vozového parku a personálu nemôže zabezpečiť.

 

3.6. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozidlovú zásielku. Prípadný nárok dopravcu na náhradu škody dopravcu tým nie je dotknutý.

 

Čl. IV.

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave tovaru

 

4.1.  Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzatvoreniu zmluvy o preprave, bude sa zmluvný vzťah riadiť ustanoveniami § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

4.2. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

 

4.3. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

 

4.4. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

 

4.5. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

 

4.6. Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

 

4.7. Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

 

4.8. Pokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

 

4.9.  Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

 

4.10.  Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Čl. V.

Objednávka prepravy

 

5.1. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky               e-mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč. Objednávku prepravy je možné vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie, bude medzi dopravcom a objednávateľom uzatvorená rámcová prepravná zmluva.

 

5.2. Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Objednávka musí obsahovať najmä:

       5.2.1. identifikačné údaje odosielateľa (obchodné meno/názov, adresa sídla/miesta podnikania, IČO, ak bolo odosielateľovi pridelené, kontaktné údaje - meno zodpovednej osoby a telefonický kontakt),

       5.2.2. presný a plný názov bankového spojenia, názov a číslo účtu,

       5.2.3. druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné manipulovanie a zaistenie, charakter veci,

       5.2.4. počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery,

       5.2.5. miesto odoslania a čas nakládky,

       5.2.6. dodacia lehota, miesto určenia a čas vykládky,

       5.2.7. prepravné - dohodnutá cena za prepravu,

       5.2.8.v prípade medzinárodnej prepravy objednávka musí obsahovať navyše :

                5.2.8.1. údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke prebieha ustanoveniam Dohovoru CMR,

                5.2.8.1. prípadne požadovanú trasu a určenie hraničných priechodov.

       Objednávka musí byť podpísaná a datovaná.

 

 5.3. Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom    a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

5.4. Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky, ako je bežná trhová cena.

 

5.5. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 40.000,-EUR je objednávateľ povinný oznámiť      a dokladovať dopravcovi túto skutočnosť.

 

5.6. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

 

5.7. Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom

       5.7.1. prijatím objednávky dopravcom,

       5.7.2. ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak začatím prepravy,

       5.7.3. prevzatím zásielky k preprave.

 

5.8. Objednávka je prijatá:

       5.8.1. ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

       5.8.2. okamihom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný mu vyhovieť,

       5.8.3. začatím vykonávania objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

 

5.9.  Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

 

5.10. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

 

Čl. VI.

Prepravné listiny

 

6.1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

 

6.2. Prepravné sprievodné listiny sú:

        6.2.1. nákladný list (CMR),

        6.2.2. náložný list,

        6.2.3. faktúra hodnoty (ceny) zásielky,

        6.2.4.  špecifikácia zásielky,

        6.2.5.  dodací list,

        6.2.6. doklad o prevážení zásielky (vážny lístok),

        6.2.7. doklad o pôvode tovaru (EUR 1),

        6.2.8. doklad o zaclení a vyclení tovaru ( JCD, JCDd), colná sprievodka,  

        6.2.9. doklad o zabezpečení colného dlhu v štáte prijímateľa,

        6.2.10. tranzitný doklad T1-T5.

 

6.3.  Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič.

 

6.4.  Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

        6.4.1. miesto a dátum vystavenia,

        6.4.2. meno a adresu odosielateľa,

        6.4.3. meno a adresu dopravcu,

        6.4.4. miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,

        6.4.5. meno a adresu príjemcu,

        6.4.6. obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie, - počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,

        6.4.7. hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,

        6.4.8. náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),

        6.4.9. pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,

       

       Nákladný list musí obsahovať prípadne ešte tieto údaje: zákaz prekládky, výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ, výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky, cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní, pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky, dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť, zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi. Strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.

 

6.5. Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

 

6.6. Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

       6.6.1. názov a sídlo dopravcu,  

       6.6.2. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby odosielateľa,

       6.6.3. označenie prepravovanej veci,

       6.6.4. údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jeho rad,

        6.6.5. miesto určenia,

        6.6.6. miesto a deň vydania náložného listu a podpis zástupcu dopravcu,

        6.6.7. ak bol náložný list vydaný vo viacerých rovnopisoch, vyznačí sa ich počet na každom z nich. Po vydaní zásielky oprávnenej osobe na jeden rovnopis strácajú ostatné rovnopisy platnosť.

 

6.7.  Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných resp. náložných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

 

6.8. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný nákladný resp. náložný list. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla.

 

6.9. Odosielateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v tomto liste.

 

6.10. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a ďalšie úradné konania vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.

 

6.11. Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom.

 

 

Čl. VII.

Práva a povinnosti dopravcu

 

7.1. Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky.

 

7.2. Dodacia lehota sa predlžuje:

       7.2.1. pozastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami colných alebo iných orgánov  štátnej správy,

        7.2.2. zdržaním prepravy z dôvodu nedodržania času nakládky zo strany odosielateľa,

        7.2.3. zdržaním prepravy vyvolaným dodatočnými pokynmi odosielateľa resp. prijímateľa alebo situáciou v premávke,

        7.2.4. úradne nariadeným pozastavením cestnej premávky, ktorá dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy,

        7.2.5. zdržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcom tým, že na zásielke alebo obale museli byť vykonané opravy alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená,

 

7.3. Dopravca nákladnú cestnú dopravu vykonáva iba vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu vecí, podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov. Pod pojmom vozidlá, sa myslia motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy.

 

7.4. Dopravca dbá, aby sa preprava uskutočňovala s čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác.

 

7.5.  Dopravca je povinný v dohodnutej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené, ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v riadnom technickom stave vyhovujúcom pre prepravu a s riadne očistením ložným priestorom pričom sa prihliada na požiadavku odosielateľa. Ak nie je dohodnuté inak, prepravujú sa všetky zásielky vozidlom obsadeným jedným vodičom.

 

7.6. Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej doprave dopravca koná prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov, zamestnancov a iných osôb v rozsahu ich splnomocnenia.

 

7.7. Vodič dopravcu je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:

        7.7.1. dávať pokyny zamestnancom odosielateľa z hľadiska spôsobu, zaistenia a uloženia zásielky na vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy,

        7.7.2. vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia,

        7.7.3. žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka,

        7.7.4. vyjadriť sa za dopravcu do nákladného resp. náložného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky,

        7.7.5. podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného resp. náložného listu v mene dopravcu,

        7.7.6. vyjadriť sa ku škode na zásielke u prijímateľa,

        7.7.7. vyjadriť sa ku poškodeniu obalu u odosielateľa,

        7.7.8. zastupovať dopravcu pri styku s colnými orgánmi,

        7.7.9. vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam bezpečnej a spoľahlivej prepravy.

 

7.9. V prípade nedokončenia prepravy je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú prepravu.

 

7.10. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

 

7.11. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

 

7.12. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

 

7.13. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

 

 

Čl. VIII.

Práva a povinnosti odosielateľa/príjemcu zásielky

Reklamačné konanie

 

8.1. Odosielateľ je povinný zabezpečiť a skontrolovať pred začatím prepravy všetky potrebné úkony a to najmä:

       8.1.1. kompletnosť a úplnosť zápisov v nákladnom liste CMR resp. náložnom liste,

       8.1.2. či sa nejedná o veci vylúčené z prepravy,

       8.1.3. správne a bezpečné balenie zásielky a jej označenie,

       8.1.4. možnosť preskúmania zásielky pred nakládkou dopravcom,

       8.1.5. podmienky na zistenie hmotnosti zásielky; zásielka nesmie byť ťažšia ako deklarovaná hmotnosť v nákladnom resp. náložnom liste a hmotnosť zásielky musí byť uvedená             v nákladnom resp. náložnom liste,

       8.1.6. dodržanie času nakládky zásielky,

       8.1.7. podmienky na nakladanie zásielky na vozidlo.

 

8.2. Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných dokladov a osobitných listín, za ich včasné odovzdanie dopravcovi (najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu) a za škody spôsobené dopravcovi nesplnením týchto povinností.

 

8.3. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.

 

8.4. Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania dokladov alebo potrebných informácií alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom.

 

8.5. Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je odosielateľ povinný tieto riadne označiť.

 

8.6. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa STN.

 

8.7. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.

 

8.8. Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia zásielky. Dopravca však potvrdzuje prevzatie zásielky len v miere objektívne merateľnej pri nakládke, podľa stavu balenia zásielky.

 

8.9. Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne a starostlivo zabaliť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, alebo poškodeniu či zničeniu vozidla dopravcu.

 

8.10. Tovar musí byť zaistený tak, aby pri cestnej preprave sa neuvoľňoval, nevysýpal a nepoškodzoval akosť tovaru a vozidlo.

 

8.11. Odosielateľ je povinný tovar na paletách zaistiť rohovými prvkami s opáskovaním. Ak nie je možné paletizovaný tovar stohovať na ložnej ploche vozidla, odosielateľ musí o tom neodkladne upovedomiť dopravcu.

 

8.12. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.

 

8.13. Odosielateľ je oprávnený disponovať zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom resp. náložnom liste. Ak však bol vydaný náložný list, môže to odosielateľ požadovať len na základe náložného listu. Ak bol náložný list už odovzdaný osobe oprávnenej požadovať vydanie zásielky, môže také príkazy udeliť len táto osoba. Ak bolo vydaných viac rovnopisov náložného listu, vyžaduje sa predloženie všetkých rovnopisov. Toto právo zaniká aj vtedy, len čo sa druhá kópia nákladného listu odovzdá príjemcovi, alebo len čo si príjemca uplatní právo na vydanie zásielky.

 

8.14. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy, objednávateľ je povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

 

8.15. Pri neuskutočnenej preprave z dôvodu vzniknutého na strane odosielateľa, patrí dopravcovi   náhrada vo výške preukázateľných nákladov na prepravu + 25% prirážka.

 

8.16. Pri poškodení alebo zničení tovaru má odosielateľ právo podať reklamáciu. Reklamácia sa musí uplatniť riadne a včas, najneskôr do 5 dní, kedy k udalosti došlo, inak právo reklamácie zaniká. Reklamácia sa musí podať písomne. Oprávnený musí presne vymedziť svoje požiadavky a zdôvodniť ich opodstatnenosť. Suma nárokovaná v procese reklamácie musí byť preukázaná dokladmi. Tovar, ktorý je reklamovaný, musí príjemca tovaru uskladniť do doby uzavretia reklamácie resp. do ukončenia likvidácie škodovej udalosti. Dopravca má nárok prevziať si tovar, za ktorý v reklamačnom konaní zaplatí plnú náhradu škody. V ostatnom sa reklamácia spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.

 

8.17. Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom.        V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

 

8.18.   Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

 

Čl. IX.

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku

 

9.1.  Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

 

9.2. Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

 

9.3.   Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

 

9.4.   Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.

 

9.5.  Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu.

 

 

9.6. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem.

 

9.7. Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie                   a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

 

9.8. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

 

9.9. Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

 

9.10. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

 

9.11.Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa bodu 9.10., dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť. Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa bodu 9.10. je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.

 

9.12. Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

 

9.13.Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

 

9.14. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

 

9.15. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

 

9.16. Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely  nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

 

9.17. Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

 

9.18. Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, odosielateľ je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

 

9.19. Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a zodpovednosť odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.

 

9.20. Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízko emisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

 

9.21. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.

 

9.22. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

 

9.23. Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia odosielateľa, pokiaľ nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom odosielateľa.

 

9.24. Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením. Odosielateľ je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.

 

9.25. Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá odosielateľ, lebo ten má znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľ vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pre zahájením prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

 

 

9.26.Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené, môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

 

9.27. Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla odosielateľ/príjemca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.

 

9.28.Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom, je odosielateľ/príjemca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

 

9.29.Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí odosielateľ, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

 

9.30.Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

 

9.31.Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

 

9.32.Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté inak; čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.

 

Čl. X.

Zmena zmluvy o preprave veci a odstúpenie od zmluvy

 

10.1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

 

10.2.  Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

 

10.3. Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa bodu 10.1. hradí odosielateľ a podľa bodu 10.2. príjemca.

 

10.4.  O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia Čl. IV. a Čl.V.

 

10.5. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

10.6. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dohodnuté miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

 

10.7. Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

 

10.8. Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu začať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.

 

10.9. Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá zmluvná strana z nasledovných dôvodov:

          10.9.1. objednané prepravy neboli dopravcom vykonané riadne,

          10.9.2. došlo k podstatnému porušeniu zmluvy,

          10.9.3. došlo k zmareniu účelu zmluvy,

          10.9.4. došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy.

 

10.10. Podstatným porušením zmluvy o preprave veci sa rozumie:

           10.10.1. nesprávne označenie zásielok,

           10.10.2. opakovaná, včas a riadne neohlásená zmena miesta nakládky, vykládky,

           10.10.3. nedodržanie dodacej lehoty,

           10.10.4. neuhradenie prepravného v lehote splatnosti,

           10.10.5. nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín a osobitných sprievodných dokladov,

           10.10.6. nedodržanie času nakládky a vykládky vozidla odosielateľom a prijímateľom zásielky,

           10.10.7.neuhradenie prestojov odosielateľa/prijímateľa zásielky.

 

 

Čl. XI.

Zodpovednosť za škodu

 

11.1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

11.2.  Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

         11.2.1. odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

         11.2.2. chybou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,

         11.2.3. okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.,

         11.2.4.chybným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom chyba obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na chybu obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto chyby len vtedy, ak chyby nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho listu, ktorý ostáva u odosielateľa zásielky.

 

11.3. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa bodu 11.2. je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

 

11.4. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

 

11.5. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

 

11.6. Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 10 000,- EUR. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia vzniknutú škodu ako aj zavinenie dopravcu jednoznačne preukázať (medzi vzniknutou škodou a zavinením dopravcu musí byť preukázaná príčinná súvislosť).

 

11.7.  Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

 

11.8. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

 

11.9. Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

 

11.10. Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

 

11.11.Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť a musí preukázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a zavinením dopravcu. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

 

11.12. Pri preprave v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci. Dopravca je oslobodený od zodpovednosti, ak strata alebo poškodenie vznikne z osobitného nebezpečenstva súvisiaceho s jednou alebo s viacerými z týchto skutočností:

          11.12.1. použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak také použitie vozidiel bolo výslovne dojednané a poznamenané v nákladnom liste;

          11.12.2. chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne balená alebo ak nie je balená vôbec, vystavená stratám alebo poškodeniam;

         11.12.3. manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu;

         11.12.4. prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním, normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov;

         11.12.5. nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky;

         11.12.6. preprava živých zvierat.

 

11.13. Ak dopravca nezodpovedá podľa tohto článku za niektoré z okolností, ktoré spôsobili škodu, zodpovedá do tej miery, v akej okolnosti, za ktoré podľa tohto článku zodpovedá, prispeli ku škode.

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 

12.1. V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravca zverejní tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

 

12.2. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

 

12.3. Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

 

12.4. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

12.5. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

12.6. Tento prepravný poriadok je platný a účinný od 01.01.2019 a ruší predchádzajúce znenie prepravného poriadku.

 

V Žiline dňa 31.12.2018

PRETOLOG s. r. o.  

 Zastúpený:

 

...................................................                                                      .............................................

   Ing. Ladislav Funtík, konateľ                                                       Ing. Karol Feranec, konateľ