Súťaž

TreskaBar - súťaž

treskabar-sutaz29. April 2024

TreskaBar - súťaž

Preambula Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobné pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže Vyhlasovateľ súťaže: Ryba Žilina, spol. s r.o., P.O. Hviezdoslava 8194/85, 010 01 Žilina IČO: 31563490 DIČ: 2020443282 IČ DPH: SK7020001010 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 418/L (ďalej len „Vyhlasovateľ“). ** II. Čas a miesto konania súťaže Súťaž bude realizovaná v termíne od 01.05.2024 (00:00:00) do 31.05.2024 (23:59:59) (ďalej len „doba trvania súťaže“) v nižšie uvedených prevádzkach TreskaBar (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž potrvá 31 súťažných dní, a to spôsobom bližšie popísaným v nasledujúcich bodoch týchto pravidiel. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 06.06.2024, marketingovým oddelením v mieste konania súťaže Vyhlasovateľa.

Prevádzky TreskaBar:

 • TreskaBar Žilina, Športová 9
 • TreskaBar Žilina, Štrková 1097
 • TreskaBar UNIZA, Vysokoškolákov 20, Žilina-Vlčince
 • TreskaBar Rajec, Námestie SNP
 • TreskaBar Nitra, Novozámocká 102
 • Poprad, Námestie Sv. Egídia 38/89

III. Podmienky účasti v súťaže 3.1 Účastníkom súťaže môže byť každá osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej, ktorá v čase konania súťaže
zrealizuje nákup v hodnote nad 15 €, (v prípade TreskaBar UNIZA v čase konania súťaže zrealizuje nákup akéhokoľvek výrobku od Ryba Žilina).

 • na rube pokladničného bloku vyplní svoje osobné údaje, a to: • meno a priezvisko • telefonický kontakt • podpis
 • pokladničný blok vhodí do schránky, pripravenej na prevádzke.

3.2 Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže aj opakovane, musí však splniť podmienky súťaže podľa bodu 3.1. tohto štatútu v termíne konania súťaže. 3.3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže resp. osoby, ktoré sa dopustia nekalého konania, nebudú do súťaže zaradené, a to aj so spätnou platnosťou. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá resp. odoberie. 3.4. V prípade, že sa výhercom stane fyzická osoba nie plne spôsobilá na právne úkony, na požiadanie usporiadateľa mu poskytne písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži; v opačnom prípade stratí nárok na výhru.

IV. Pravidlá súťaže Podmienky účasti v súťaži:

 1. Zúčastniť sa môžu len účastníci uvedení v bode III.
 2. Účasťou v súťaži účastník v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Ryba Žilina nemá voči nemu žiadne záväzky.
 4. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže splní podmienky podľa bodu III. tohto štatútu.

V. Výhra v súťaži Vyžrebovaných bude 28 výhercov, ktorí splnia podmienky súťaže podľa bodu III. tohto štatútu. Výherca v súťaží majú možnosť získať: • 1x elektro bicykel
• 6x chladiaci nákupný košík • 9x Poukážka do TreskaBaru v hodnote 20 € • 12x Taška s výrobkami v hodnote 15 €

1.1. Na výhru v súťaži nevzniká jej účastníkom nárok. Výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek iné plnenie. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je prípustné. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

VI. Oznámenie výsledkov súťaže

 1. Vyhodnotenie súťaže bude dňa 6.6.2024. Výhercovia súťaže budú v súlade s podmienkami súťaže oboznámení telefonicky.
 2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 4. Nepeňažná výhra prevyšujúca 350 eur je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dane z príjmov.
 5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

VII. Súhlas so zverejnením údajov Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo a podpis pre účely doručenia výhry. Súhlas je udelený na dobu trvania súťaže a doručovania výhry. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

VIII. Poučenie účastníkov súťaže vo vzťahu k osobným údajom Účastník Súťaže týmto potvrdzuje, že bol informovaný/á o svojich právach, t.j. o. i.) o práve na prístup k osobným údajom, ii) o práve osobné údaje aktualizovať a opraviť, iii) o práve namietať spracúvanie, iv) o práve na obmedzenie spracúvania, v) o práve na prenos, vi) o práve na vymazanie, vii) o práve podať sťažnosť na dozorný orgán a viii) o práve odvolať udelený súhlas kontaktovaním usporiadateľa na e-mailovej adrese marketing@rybazilina.sk alebo doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. I. Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie účastníka Súťaže požiadať Usporiadateľa Súťaže o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pričom Účastník Súťaže má súčasne aj právo získať prístup k týmto jeho osobným údajom. II. Právo na aktualizáciu a opravu osobných údajov zahŕňa právo Účastníka Súťaže na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Usporiadateľ Súťaže je povinný žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. III. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Účastník Súťaže má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Účastník Súťaže namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Usporiadateľ Súťaže už jeho osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať. IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zahŕňa právo Účastníka Súťaže na to, aby Usporiadateľ Súťaže obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) Účastník Súťaže napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Usporiadateľovi Súťaže overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie je protizákonné a Účastník Súťaže namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) Usporiadateľ Súťaže už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Účastník na Súťaže na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) Účastník Súťaže namietal voči spracúvaniu podľa ust. § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľa Súťaže prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Účastníka Súťaže. V. Účastník Súťaže má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Usporiadateľovi Súťaže, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovania určitej služby). Usporiadateľ Súťaže je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV). VI. Právo na vymazanie (zabudnutie) zahŕňa oprávnenie Účastníka Súťaže podať žiadosť o výmaz aj v prípade, ak sú jeho údaje nezákonne a protiprávne spracovávané. Účastník Súťaže berie na vedomie, že právo na výmaz nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, Usporiadateľ nie je povinný žiadosti Účastníka Súťaže vyhovieť. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, b) na splnenie zákonnej povinnosti, c) na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, e) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, f) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

IX. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
 2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na stránke www.rybazilina.sk

X. Daňové povinnosti Usporiadateľ upozorňuje účastníkov spotrebiteľskej súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov platného zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú od dane oslobodené.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.
 2. Výhru z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.
 3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas s ustanoveniami tohto štatútu.
 4. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
 5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 6. Spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o. vyhlasuje, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijak spojená.

V Žiline dňa 29.4.2024