Facebook Youtube

Pravidlá súťaže „Treska podľa seba“ (ďalej len „pravidlá“)

1. Organizátor, usporiadateľ súťaže
Technická podpora súťaže

1.1. Organizátor a usporiadateľ súťaže:

Spoločnosť Ryba Žilina, spol. s r.o., IČO: 31 563 490, sídlo: Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina, registrácia: obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.:418/L
(ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Ryba Žilina“).

1.2. Technická podpora súťaže:

Technickú podporu súťaže zabezpečuje spoločnosť MaM multimedia, s.r.o., IČO: 36 392 472, sídlo: Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, registrácia: obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 12263/L.


2. Účel súťaže
Čas a miesto konania súťaže

2.1. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja výrobku Treska v majonéze a Treska v majonéze Exklusiv, značky PRETO RYBA ŽILINA („ďalej len „Treska v majonéze a Treska v majonéze Exklusiv“).

2.2. Súťaž prebieha od 01.04.2019 do 08.05.2019 (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž potrvá 38 súťažných dní, a to spôsobom bližšie popísaným v nasledujúcich článkoch týchto pravidiel.

3. Podmienky účasti v súťaži

3.1. Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase začiatku konania súťaže dovŕšila vek 15 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.
3.2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s Usporiadateľom a blízke osoby uvedených osôb v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s agentúrami a osobami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.
3.3. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže, ak obsah jeho súťažného príspevku je v rozpore s pravidlami súťaže „Treska podľa seba“; je vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.


4. Podmienky súťaže

4.1. Prvá časť súťaže bude prebiehať v časovom období od 01.04.2019 do 30.04.2019. V uvedenom období Účastník súťaže uverejní na svojom profile na Instagrame fotku alebo príbeh, v akej zaujímavej kombinácii konzumuje Tresku v majonéze alebo Tresku v majonéze Exklusiv. Podľa uvedenej fotky alebo príbehu musí byť zjavné, že Účastník súťaže pre vytvorenie príspevku použil Tresku v majonéze alebo Tresku v majonéze Exklusiv značky PRETO RYBA ŽILINA. Účastník súťaže musí mať pre zaradenie do prvej časti súťaže verejný profil na Instagrame, byť sledovateľom profilu Usporiadateľa @treska_zilina na Instagrame a zároveň k uverejnenej fotke alebo príbehu označiť profil Usporiadateľa @treska_zilina na Instagrame a použiť hashtagy #treskapodlaseba alebo #zmatenatreska. Po ukončení prvej časti súťaže dňa 30.04.2019 Usporiadateľ prostredníctvom na to poverených osôb spolu s Milanom Juniorom Zimnýkovalom a Martinom Záhumenským vyberie 14 originálnych kombinácií Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv. Účastníci súťaže, na ktorých profiloch alebo v príbehu na Instagrame bola zverejnená víťazná fotka, vyhrajú zásobu Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv podľa článku 5 pravidiel. Do súťaže sa Účastník súťaže môže zapojiť aj opakovane a v prípade úspechu so svojimi fotkami alebo príbehmi postúpiť do druhej časti súťaže s viacerými kombináciami. V takomto prípade Účastník súťaže vyhrá zásobu Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv podľa článku 5 pravidiel aj viacnásobne.

4.2. Druhá časť súťaže bude prebiehať v časovom období od 01.05.2019 do 08.05.2019. V tejto časti súťaže si Milan Junior Zimnýkoval a Martin Záhumenský, ako ambasádori súťaže, rozdelia víťazných 14 kombinácií Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv do svojich tímov, pričom každý z nich bude propagovať 7 kombinácií Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv na svojich profiloch (@zimnykoval, @martinzahumensky) na Instagrame. V časových intervaloch v špecifikácii podľa rozpisu nižšie bude prebiehať sedem „Súbojov chutí“ na profile Usporiadateľa @treska_zilina na Instagrame, kde majú Účastníci súťaže možnosť zapájať sa do hlasovania prostredníctvom pridania like-u Instagram príspevku prezentujúcemu ich favorizovanú kombináciu. Spomedzi hlasujúcich Účastníkov súťaže, ktorí hlasovali za víťaznú kombináciu Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv v „Súboji chutí“, bude vždy po jeho skončení Usporiadateľom vyžrebovaný Účastník súťaže, ktorý vyhrá zásobu Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv podľa článku 5 pravidiel. Celkovo tak bude v druhej časti súťaže vyžrebovaných 7 výhercov. Účastník súťaže musí mať pre zaradenie do druhej časti súťaže verejný profil na Instagrame a byť sledovateľom profilu Usporiadateľa @treska_zilina na Instagrame. V prípade, že jeden Účastník súťaže bude vyžrebovaný v rámci druhej časti súťaže opakovane, bude vyžrebovaný iný výherca.

„Súboje chutí“ budú prebiehať na profile Usporiadateľa @treska_zilina na Instagrame v nasledujúcich termínoch:

  1.      01.05.2019 - 02.05.2019 
  2.      02.05.2019 - 03.05.2019 
  3.      03.05.2019 - 04.05.2019 
  4.      04.05.2019 - 05.05.2019 
  5.      05.05.2019 - 06.05.2019 
  6.      06.05.2019 - 07.05.2019
  7.      07.05.2019 - 08.05.2019 


5. Výhry v súťaži

5.1. Výherca podľa článku 4 pravidiel vyhrá ročnú zásobu Tresky v majonéze (modrá) alebo Tresky v majonéze Exklusiv (červená) podľa svojho výberu, ktorá bude pozostávať z 365 kusov 140 gramového balenia Tresky v majonéze alebo Tresky v majonéze Exklusiv. Výhra bude výhercovi doručovaná mesačne na ním vybrané miesto doručenia. Náklady spojené s doručovaním výhry znáša Usporiadateľ.

5.2. Na výhru v súťaži nevzniká jej Účastníkom právny nárok. Výhercovi nevzniká nárok na akékoľvek iné plnenie. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je prípustné. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.


6. Žrebovanie a oznámenie výhry

6.1. Žrebovanie súťaže v druhej časti súťaže bude prebiehať pod dohľadom 3 zamestnancov marketingového oddelenia a generálneho riaditeľa v sídle spoločnosti Ryba Žilina, spol. s r.o., IČO: 31 563 490, sídlo: Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina.

6.2. Výhercu bude s oznámením o výhre v mene Usporiadateľa kontaktovať marketingový zamestnanec Ryba Žilina, spol. s r.o., alebo poverený zástupca, a to bezodkladne po výbere výhercu v prvej časti súťaže alebo vyžrebovaní výhercu v druhej časti súťaže.

6.3. V prípade, že sa Usporiadateľovi nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia výberu v prvej časti súťaže alebo žrebovania v druhej časti súťaže, bude vybratý alebo vyžrebovaný nový výherca v súlade s pravidlami.

6.4. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom príspevku na profile Usporiadateľa @treska_zilina na Instagrame, v ktorom bude označený užívateľským menom profilu na Instagrame, s ktorým sa zapojil do súťaže.

6.5. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6.6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru Účastníka súťaže boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať Účastníci súťaže, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru v súťaži.

6.7. Ak výherca výhry neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradný výherca.


7. Osobné údaje

7.1. Každý Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram, na ktorej sa Účastník súťaže zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu (Usporiadateľa).

7.2. Účastník súťaže má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

7.3 Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník súťaže dáva účasťou v súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.


8. Osobitné ustanovenia

8.1. Účasťou v súťaži vyjadruje Účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

8.2. Usporiadateľ má právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. O tejto skutočnosti Usporiadateľ bude informovať na svojej webovej stránke www.rybazilina.sk.

8.3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetových liniek a zariadení, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci tretích osôb.

8.4. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, neprijatím, neprevzatím resp. zrieknutím či nevyužitím výhry. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu, ktorú by Účastníci súťaže eventuálne utrpeli v súvislosti s touto súťažou.

8.5. Usporiadateľ nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v tejto súťaži.

8.6. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú zverejnené na webovej stránke Usporiadateľa www.rybazilina.sk.Výňatky z týchto úplných pravidiel či skrátené pravidlá akcie uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.


V Žiline, 11.04.2019
Ryba Žilina, spol. s r.o.


Kontaktujte nás