Facebook Youtube

Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia
Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru, ktoré kupujúci zistí v záručnej dobe a ktoré reklamuje bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.
      
2. Reklamácie zjavných vád

Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to:

 • množstevný a sortimentný rozdiel dodávky oproti údajom v dodacom liste

 • porušenie zdravotnej nezávadnosti (bombáž)

 • znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

 • nesprávne alebo nedostatočne označený tovar

 • uplynutie dohodnutého podielu záručnej lehoty zo strany predávajúceho


2.1.  Spôsob reklamácie zjavných vád tovaru
Zistené zjavné vady je kupujúci povinný okamžite predávajúcemu, ktorý prostredníctvom svojho zamestnanca zjedná nápravu formou výmeny tovaru, alebo znížením fakturovaného množstva.

3. Reklamácie ostatných vád tovaru
Pod ostatnými vadami tovaru sa rozumejú vady, ktoré sa stanú zjavnými až po prebratí tovaru od predávajúceho:

 • akostné vady zistené počas záručnej lehoty.


Reklamované výrobky je kupujúci povinný uskladniť mimo ostatného tovaru a odovzdať i s vypísaným reklamačným listom predávajúcemu. Ak nie je možné takýto tovar skladovať až do najbližšej návštevy predávajúceho, je kupujúci povinný nahlásiť uvedené skutočnosť telefonicky na odbytové pracovisko predávajúceho. Následne kupujúci vypíše reklamačný list so všetkými náležitosťami, kde uvedie telefonické nahlásenie reklamácie i s číslom reklamačného listu, ktoré dostali pri nahlásení. Reklamačný list doručí dodávateľovi.

4. Náležitosti reklamačného listu
Reklamačný list musí obsahovať tieto náležitosti:

 • názov prevádzky kupujúceho

 • druh a množstvo reklamovaného tovaru

 • číslo a dátum dodacieho listu, ktorým bol tovar dodaný

 • dôvod reklamácie

 • dátum reklamácie

 • pečiatka kupujúceho

 • v prípade telefonického nahlásenia je potrebné uviesť číslo reklamačného listu, ktoré poskytol odbytový pracovník predávajúceho.


Upozornenie: Ak reklamačný list kupujúceho nebude obsahovať potrebné náležitosti, predávajúci si vyhradzuje právo nezaoberať sa predmetnou reklamáciou 


Kontaktujte nás